Testiranje kandidata

Komisija za provedbu natječaja, objavljenog dana 25. svibnja 2022. godine u „Narodnim novinama“ broj 58/2022, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu krapinsko-zagorsku
 
o b j a v l j u j e
 
POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA
 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu krapinsko-zagorsku, na radno mjesto:
 
1. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
 Odjel materijalno financijskih poslova
- voditelj financijskih poslova, 1 izvršitelj
će se održati  u utorak 14.6.2022. godine u 8,00 sati u Policijskoj upravi krapinsko-zagorskoj, u Zaboku, Matije Gupca 51.
 
Kandidati/kinje  koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za navedeno radno mjesto bit će obavješteni o testiranju putem e-maila ili telefona.
 
2. POLICIJSKA POSTAJA DONJA STUBICA
- upravni referent, 2 izvršitelja
će se održati u petak 17.6.2022. godine u Policijskoj upravi krapinsko-zagorskoj, u Zaboku, Matije Gupca 51, prema slijedećem rasporedu:
  • prva grupa (A) s početkom u 8,00 sati i
  • druga grupa (B) s početkom u 9,00 sati.
 
Kandidati/kinje  koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za navedeno radno mjesto bit će obavješteni o testiranju putem e-maila ili telefona.
 
Podnositelji/ce nepravodobnih ili nepotpunih prijava odnosno koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj te im je e-poštom ili putem pošte, dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjama prijavljenim na natječaj.
 
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon, na broj 049/225-008 u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.
 
 
PRAVILA TESTIRANJA I INTERVJUA
 
1. Po  dolasku   na   testiranje   od   kandidata/kinja  će  biti  zatraženo  predočavanje  odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu pozvane na testiranje za radno mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
 
2. Sukladno Uredbi, testiranje se sastoji od pisane provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
 
Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/knjima se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako ostvare najmanje 5 bodova. Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.
 
3. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
  • koristiti se literaturom odnosno bilješkama,
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje,
  • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja,
 
Ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.
 
4. Sukladno čl. 14 Uredbe na razgovor (intervju) pozvat će se 10 kandidata/kinja koji su ostvarili najviše bodova na testiranju.
Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.
Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.
Za radno mjesto upravni referent na razgovor (intervju) pozvati će se 11 kandidata, odnosno i svi kandidati koji dijele 11. mjesto  jer se za isto traže 2 izvršitelja.
 
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad  u državnoj službi, te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.
Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10. Smatrat će se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 5 bodova.
 
Razgovor (intervju) kandidata/kinja će se obaviti neposredno nakon testiranja, i to za radna mjesta:
- voditelj financijskih poslova, 1 izvršitelj, u utorak 14.6.2022. godine s početkom u 9,00 sati u Policijskoj upravi krapinsko-zagorskoj, u Zaboku, Matije Gupca 51.
- upravni referent, 2 izvršitelja, u petak 17.6.2022. godine s početkom u 11,00 sati u Policijskoj upravi krapinsko-zagorskoj, u Zaboku, Matije Gupca 51.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave krapinsko-zagorske istovremeno sa objavom natječaja.
 
PU KRAPINSKO-ZAGORSKA