Poziv na testiranje kandidata

Komisija za provedbu javnog natječaja za prijam u državnu službu
na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu krapinsko-zagorsku
objavljuje
 
POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA
 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu krapinsko-zagorsku, objavljenog 26. siječnja 2024. godine u Narodnim novinama broj: 10/2024, web stranicama Policijske uprave krapinsko-zagorske i na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te dana 29. siječnja 2024. godine na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, za radna mjesta:
 
1. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA
    Odjel za tehniku
    - policijski tehničar za komunikacije,
2. POLICIJSKA POSTAJA KRAPINA S ISPOSTAVOM PREGRADA
    - viši upravni referent i
3. POLICIJSKA POSTAJA DONJA STUBICA
     - upravni referent.
 
koje će se održati dana 22. veljače 2024. godine (četvrtak) u prostorijama Policijske uprave krapinsko-zagorske u Zaboku, Matije Gupca 51, prizemlje, dvorana za sastanke u 9:00 sati.
 
Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz javnog natječaja, o datumu i vremenu  testiranja biti će obaviješteni na e-mail adresu koju su naveli u prijavi.
 
Podnositelji/ce nepravodobnih ili nepotpunih prijava odnosno koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj te će im se e-poštom dostaviti pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjama prijavljenim na natječaj.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr i mrežnim stranicama Policijske uprave krapinsko - zagorske https://krapinsko-zagorska.policija.hr/, istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon, na broj 049/225-008, radnim danom u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.
 
PRAVILA TESTIRANJA I INTERVJUA
 1. Po  dolasku   na   testiranje   od   kandidata/kinja  će  biti  zatraženo  predočavanje  odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
 
Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu pozvane na testiranje za radno mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
 
2. Sukladno Uredbi o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/2017 i 89/2019), testiranje se sastoji od pisane provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
 
Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/knjima se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako ostvare najmanje 5 bodova. Kandidat koji ne zadovolji na provjeri, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.
 
3. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
- koristiti se literaturom odnosno bilješkama,
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi   testiranje,
- razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju  
 kandidata/kinja,
 
Ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.
 
4. Sukladno čl. 14. Uredbe, na razgovor (intervju) pozvat će se 10 kandidata/kinja koji su ostvarili najviše bodova na testiranju.
 
Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.
 
Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.
 
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad  u državnoj službi, te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.
 
Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10. Smatrat će se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 5 bodova.
 
5. Razgovor (intervju) kandidata/kinja će se obaviti neposredno nakon testiranja, dana 22. veljače 2024. godine s početkom u 10:15 sati u Policijskoj upravi krapinsko-zagorskoj, u Zaboku, Matije Gupca 51.
 
                                                                                   Komisija za provedbu javnog natječaja


Stranica