Poziv na testiranje

Slika /PU_KZ/Vijesti 2019/zastava.jpg
                                                         REPUBLIKA HRVATSKA                                                    
                                                       MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA                               
                                                 POLICIJSKA UPRAVA KRAPINSKO-ZAGORSKA            
Komisija za provedbu oglasa za prijam  u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu krapinsko-zagorsku
 
                                                                        o b j a v l j u j e
 
                                                                POZIV NA TESTIRANJE
 
                                                               KANDIDATIMA/KINJAMA

koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu krapinsko-zagorsku objavljenog na web stranici Ministarstva uprave dana 16.12.2019. godine te na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Policijske uprave krapinsko-zagorske dana 17.12.2019. godine na radno mjesto:
 
Služba zajedničkih i upravnih poslova
Odjel materijalno - financijskih poslova
 

RAČUNOVODSTVENI REFERENT - KNJIGOVOĐA OSNOVNIH SREDSTAVA I SITNOG INVENTARA –  1 izvršitelj/ica, do povratka  državne službenice koja je stalno raspoređena na navedeno radno mjesto
                                                        
              koje će se održati dana 15. siječnja 2020. godine ( srijeda) s početkom u 09.00 sati u prostorijama Policije uprave krapinsko-zagorske, Matije Gupca 53, Zabok.  
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave krapinsko-zagorske www.krapinsko-zagorska.policija.hr istovremeno sa objavom oglasa.
 
      Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu, ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima/kinjama  prijavljenim na oglas  te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjama prijavljenim na oglas. Obavijest će biti dostavljena putem elektroničke pošte.
 
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon 049/225-008
 
                                                                     PRAVILA TESTIRANJA
 
 
1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.       
            Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu za oglas za radno mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog  za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
 

2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti  upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranje.
Prava faza testiranja se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
Kandidat koji/a  nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
3. Za provjeru znanja sposobnosti i vještina kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
  
4. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama,
koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstava,
napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera bez odobrenja osobe koje provodi testiranje,
razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja,
ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov /njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.
 
Napomena: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisije za provedbu oglasa. U slučaju kršenja  kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeran način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.
   
5. Razgovori s kandidatima/kinjama će se održati dana 15. siječnja 2020. godine ( srijeda), nakon završenog postupka testiranja.
 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa i podnijeli su pravodobne i uredne prijave bit ćetelefonski obavješteni o testiranju.
 
Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidat/kinje koji su ostvarili najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata za radno mjesto.
 
Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata/kinja, na razgovor će se pozvati svi kandidati/kinje koji su zadovoljili na testiranju.
 
Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.
 
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
 
            Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinim kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
Smatrat će se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na razgovoru ( intervjuu) ako je dobio/la najmanje 5 bodova.
 
           
                                                                       Komisija za provedbu javnog natječaja