Kontakt policajci

Slika /Novi direktorij/RH MUP novi.jpg

Na području Krapinsko-zagorske županije projekt "Policija u zajednici" implementiran je 10. travnja 2006. godine kada je, nakon završenog adekvatnog tečaja, s radom započelo 17 kontakt-policajaca i 1 policijski službenik za prevenciju.

Potpuna implementacija modela djelovanja Policije u zajednici, odnosno policije kao javnog servisa građana, zahtijevat će mijenjanje oblika i načina suradnje policije i zajednice. To znači da nisu dostatne samo promjene u policiji već i u cjelokupnoj društvenoj zajednici.

"Policija u zajednici" nova je smjernica policijskog djelovanja u okviru koje policijski službenici (kontakt-policajci) s predstavnicima gradova, općinai ostalih institucija zajedno rješavaju probleme na području lokalne zajednice.

Strategijom "Policija u zajednici" predviđeni su projekti:

  • reforma operativno-preventivnog rada policije u odori;
  • unaprjeđenje i razvoj kriminalističke prevencije;
  • organizacija lokalne prevencije;
  • reforma odnosa s javnošću;
  • reforma sustava policijskog obrazovanja i stručnog usavršavanja;
  • unaprjeđenje demokratizacije policije.


Kontakt-policajci su raspoređeni po policijskim postajama, a svaki je nadležan za određeno kontakt-područje unutar područja nadležnosti policijske postaje. Veličina kontakt-područja određuje se prema broju stanovnika, broju važnijih institucija, broju kaznenih i prekršajnih djela, odnosno, prema sigurnosnim događajima.