Služba za javni red i sigurnost

 • Prati stanje javnog reda, problematiku prekršaja, obrambenih poslova, osiguranja javnih okupljanja, osiguranja objekata i osoba, operativno-komunikacijskog centra policije te ukupnost preventivnih mjera na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i prekršaja;
 • Surađuje s Regionalnom protueksplozijskom jedinicom Zagreb u svezi obavljanja poslova protueksplozijske zaštite;
 • Prati, analizira i usmjerava rad temeljne policije po prekršajima iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji; organizira i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja te im pruža stručnu i drugu pomoć;
 • Predlaže organizaciju i način rada prilikom osiguranja javnih okupljanja, objekata i osoba te sudjeluje u izradi provedbenih planova;
 • Izravno sudjeluje u osiguranju te obavlja nadzor nad provedbom planova i zadaća;
 • Usklađuje poslove osiguranja koje obavlja više policijskih postaja te provodi nadzor nad njihovim radom; surađuje s nadležnom Upravom kod provođenja posebnih poslova sigurnosti;
 • Obavlja poslove obuke i rukovođenja Zasebnim policijskim postrojbama;
 • Rukovodi i koordinira rad policijskih službenika specijaliziranih za rad s navijačima tzv. »spotteri«; poduzima mjere u svezi zaštite objekata od posebnog značaja te organizira rad i nadzire primjenu propisane metodologije te ažuriranje i uskladbu svih dokumenata;
 • Obavlja nadzor i pruža stručnu pomoć policijskim postajama i predlaže mjere za unaprjeđenje rada, najpovoljnije oblike organizacije, način obavljanja preventivne djelatnosti te predlaže mjere u provedbi nadzorno usmjerivačke djelatnosti i poboljšanja radne stege;
 • Prati stanje sigurnosnih događaja;
 • Daje mišljenja o zakonitosti postupanja policijskih službenika;
 • Analitički prati stanje sigurnosti cestovnog prometa, usklađuje rad prometnih i drugih policijskih postaja pri kontroli cestovnog prometa, uključuje se u nadzor rada i nadzor zakonitosti postupanja u području sigurnosti cestovnog prometa;
 • Provodi prometno preventivne akcije, organizira i osposobljava pripadnike školskih prometnih jedinica;
 • Surađuje s nadležnim tijelima u području prometa;
 • Metodološki unaprjeđuje rad iz svoje nadležnosti, obavlja nadzor rada autoškola i stanica za tehničke preglede vozila, te njihovih ovlaštenih djelatnika;
 • Obavlja poslove vezane za organiziranje, obuku i angažiranje pričuvnog sastava policije;
 • Sudjeluje u testiranja djelatnih i pričuvnih policijskih službenika;
 • Sudjeluje u izradi normativnih akata i izvješća;
 • Usklađuje poslove zaštite državne granice i suzbijanja nezakonitih migracija;
 • Provodi kontrolu kretanja i boravka stranaca, suzbija nezakonite migracije;
 • Surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i tijelima lokalne uprave i samouprave na području Policijske uprave;
 • U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti surađuje s nadležnim ustrojstvenim jedinicama drugih policijskih uprava i Ministarstva unutarnjih poslova;
 • Obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti.

 
U Službi za javni red i sigurnost ustrojava se Operativno-komunikacijski centar policije
 
Operativno-komunikacijski centar policije
 

 • Zaprima obavijesti o sigurnosnim događajima na području Policijske uprave;
 • Dodatno prikuplja informacije, prosuđuje njihov značaj te usklađuje, usmjerava i nadzire poduzimanje operativnih radnji između ustrojstvenih jedinica Policijske uprave;
 • Izvješćuje o događajima i poduzetim mjerama operativno-komunikacijski centar Ravnateljstva policije i dokumentira izvješća;
 • Poduzima propisane mjere u slučajevima opće opasnosti uzrokovane elementarnim ili drugim nepogodama;
 • Štiti cjelovitost i tajnost komunikacija, skrbi o uhićenim i pritvorenim osobama i njihovim pravima o čemu vodi propisane evidencije.

 
Radom Službe upravlja voditelj/ca.

Preventivne djelatnosti Odjela najizraženije su kroz djelovanje "Policije u zajednici" gdje policijski službenici tzv. kontakt-policajci zajedno s građanima, te s predstavnicima ostalih službi i institucija zajedno rješavaju probleme lokalne zajednice.